Privacy Statement Q&A

Privacy Statement Q&A

1. Inleiding

Dit privacy statement is opgesteld voor Q&A (zie artikel 2 met definities) gevestigd te Amersfoort aan de Printerweg 22.

2. Definities

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) daaraan toekent.

Q&A: Q&A Consultancy BV (kvk 65015061), Q&A Insights BV (58913009), Q&A Insights Europe BV (65019776) en Q&A Insights Belgium BV (70621160).

Persoonsgegevens:alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).

Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via automatische processen, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

3. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Q&A, niet zijnde de persoonsgegevens die particulieren/consumenten in de hoedanigheid van particulier/consument hebben gegeven.

Q&A draagt er zorg voor dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Q&A verwerkt de volgende persoonsgegevens:

5. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

6. Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen is de grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (of om op verzoek van de betrokkene voordat de overeenkomst is gesloten maatregelen te nemen) of de grondslag is dat er toestemming is gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens door de betrokkene voor één of meer specifieke doeleinden.
Als de grondslag toestemming is, kan de betrokkene deze toestemming altijd weer intrekken.

7. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door werknemers van Q&A voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doelen beschreven in punt 4, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Q&A bewaart geheimhouding over de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit de taak van de verantwoordelijke mededeling voortvloeit.

8. Toegang tot persoonsgegevens

Q&A slaat persoonsgegevens o.a. op in de persoonlijke Outlook/exchange boxen, in een door haar zelf ontwikkeld CRM software programma ten behoeve van het Relatiebeheer en per te organiseren event in excelbestanden. Elke medewerker heeft toegang tot zijn eigen Outlook/exchange en tot het CRM software programma en tot de genoemde excelbestanden. Het secretariaat heeft ook toegang tot de mail van de directie.

Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennis neemt.

9. Beveiliging persoonsgegevens

Q&A neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Q&A conformeert zich aan de meldplicht datalekken.

10. Verstrekking persoonsgegevens

Q&A verstrekt uw gegevens niet zomaar aan anderen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven, of als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

In het geval van evenementen waarbij sponsoren betrokken zijn zal Q&A alleen een lijst met deelnemende bedrijven verstrekken aan de sponsoren (uw emailadres en/of uw persoonlijke naam zullen alleen met uw toestemming verstrekt mogen worden aan derden).

11. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Q&A zal de gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Indien gegevens niet langer bewaard hoeven te worden, worden de gegevens verwijderd.

12. Wijziging van het privacy statement

Q&A behoudt zich het recht voor dit privacy statement in de toekomst te wijzigen. Op de website vindt u het meest actuele privacy statement.

13. Rechten van Betrokkenen

Je kunt de uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming de aan jou toegekende rechten ter zake je persoonsgegevens (te weten je recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit of je recht op bezwaar) uitoefenen door contact op te nemen met Sandra Jonker (secretariaat@qanda.nl).

14. Klachten

Klachten kunt u kenbaar maken bij uw contactpersoon binnen Q&A, alsmede via: secretariaat@qanda.nl (contactpersoon: Sandra Jonker).

U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Ons adres

Q&A
Printerweg 22
3821 AD, Amersfoort

Neem contact op

+31(0)33-2454637
info@qanda.nl

+32 478 99 15 82
werner@qandainsights.be

Contact pagina

Agenda


Bekijk de volledige agenda

Volg ons